תרומות לפורום קפה שפירא בע"מ – חל"ץ  ח.פ. 515998896​

Donate     תרמו לנו 

כל הדרכים לתרום לפורום קפה שפירא 

20190624_163157_HDR.jpg

תרומה חד פעמית

בכרטיס אשראי

[אפשר לחלק לתשלומים]

 

הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הפורום

הבנק הבינלאומי

סניף 051

 חשבון 354813

פורום קפה שפירא

תרומה חודשית קבועה בהוראת קבע

בכרטיס אשראי

 

Foreign Citizens SWIFT bank transfer: 


Forum Cafe Shapira Ltd 
First International Bank of Israel #31,
35 Maschit St.
Herzliya Branch #51
Account # 354813
IBAN: IL37-0310-5100-0000-0354-813
SWIFT Code #: FIRBILITXXX
Israel CIC Number: 515998896

For a receipt please write to:
ForumCafeShapira@gmail.com

אני רוצה להתנדב

תודה! נפנה אליך בעת הצורך

תנאי שימוש באתר פורום קפה שפירא בע"מ חל"ץ

 

 1. מבוא

  1. אתר פורום קפה שפירא והקתדרה  (להלן: "הפורום"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה פלטפורמה לתרומות עבור לפורום קפה שפירא , גביית שכר לימוד ממשתתפי הקתדרה, מכירת כרטיסים לאירועים, כנסים והרצאות וחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת. בעלי האתר ומפעילתיו הם אורי בן אמוץ ודלית סוטר , בכתובת: פשוש 2 כפר סבא (להלן: "הפורום"

  2. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין הפורום לבין כל אדם, לרבות חברה (להלן: "המשתמש") ויחולו על כל כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

  3. למען הסר ספק, בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי קיבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בו והינו מסכים לקיים את כל ההוראות הכלולות בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או אורי בן אמוץ ודלית סוטר  ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  4. ביצוע פעולה באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי קטינים באתר, מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;

 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, אשר כתובתו הרשומה במשרד הפנים היא בישראל;

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט;

 1. תנאים כלליים

  1. לצורך ביצוע הזמנה באתר מתבקש המשתמש להרשם לאתר. במסגרת זו עליו למסור את שמו המלא, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה ולבחור סיסמא (להלן: "המידע האישי"). הרישום האמור הוא חד פעמי, לאחר מכן יוכל המשתמש לבצע הזמנות מבלי שהדרש להכניס את כל פרטי המידע האישי. לחלופין, למשתמש קיימת אפשרות לבצע הזמנות באתר ללא הרשמה. הפורום לא יעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

  2. בעת ההרשמה לאתר, מוצעת למשתמש אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

  3. בסיום תהליך הרכישה, יידרש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומר לעצמו הפורום לעצמםאת הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

  4. מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ על-פי הוראות הדין, אך אינם כוללים דמי משלוח.

  5. הפורום מתחייב לעשות ככל יכולתו  לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, והפורום לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

  6. הפורום רשאי לעדכן מחירים של מוצרים ושירותים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר התקף להזמנה שבוצעה, הינו המחיר שמוצג באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה על-ידי המשתמש. אם עודכן מחיר המוצר או השירות באתר, בטרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן באתר.

  7. הפורום רשאי להציע מבצעים, הטבות, לרבות קופונים, והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר וכן רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד אלה שצוינו במפורש. לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.

  8. מובהר כי הפורום רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

  9. הפורום שומר לעצמו  את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  10. תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי  אורי בן אמוץ ו/או דלית סוטר ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

  11.  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

  12. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. המוצרים והשירותים המוצעים באתר

  1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר המבוקש. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג מידע, הכולל, בין היתר, פרטים אודות המוצר ומחירו (להלן: "דף המוצר").

  2. הפורום רשאי לעדכן את דף המוצר מעת לעת ולהוסיף או להחסיר פרטים ממנו, לרבות לשנות את מחירו ולהסירו. 

  3. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל.

  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור וחשבונית קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני, איתה נרשם המשתמש, על קליטת פרטי ההזמנה. המשתמש יוכל לראות ולעקוב אחר הטיפול  בהזמנה בקישור "החשבון של