top of page

העדר קריטריון שיפוט אחיד

"המשטרה תאפשר את חופש המחאה

אך תגלה אפס סובלנות למעשי אלימות ופגיעה במרקם החיים התקין של האזרחים".

ווינט 25.11.17 

נשיאת בית המשפט העליון המיועדת, השופטת אסתר חיות, אף דחתה את הביקורת על עצם קיומן של ההפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה וכתבה כי "ביקורת על רשויות המדינה ועל אישי ציבור היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, ואין לך רשות או איש ציבור במדינה דמוקרטית החסינים מביקורת".

.. יש לקבוע כי ההפגנות המתקיימות במוצאי שבת בכיכר גורן אינן ביטוי 'נחות' הראוי להגנה בהיקף מצומצם, אלא מימוש של הזכות לחופש הביטוי שהנה בליבת חירויות היסוד במדינה דמוקרטית". (הארץ , חודשיים קודם)

bottom of page